Tân Phú 0944 468 810 - Chuyên Chế Tạo & Chuyển Giao Công Nghệ

Giảm

20%

Máy hút chân không gia đình DZ-300A

Máy hút chân không gia đình DZ-300A

Giá Mới: 1.200.000 VNĐ

Giảm

13%

Máy hút chân không gia đình DZ300B

Máy hút chân không gia đình DZ-300B

Giá Mới: 1.300.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy hút chân không 1 buồng DZQ400 - 1D

Máy hút chân không 1 buồng DZQ400 – 1D

Giá Mới: 11.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hút chân không 2 buồng DZQ400 - 2d

Máy hút chân không 2 buồng DZQ400 – 2d

Giá Mới: 21.000.000 VNĐ

Giảm

3%

Máy hút chân không định hình

Máy hút chân không định hình

Giá Mới: 32.000.000 VNĐ

Giảm

14%

Máy hút chân không chè LD-300

Máy hút chân không chè LD-300

Giá Mới: 6.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hút chân không chè LD - 600

Máy hút chân không chè LD – 600

Giá Mới: 7.500.000 VNĐ

Giảm

3%

Máy hút chân không chè LD - 660

Máy hút chân không chè LD – 660

Giá Mới: 11.700.000 VNĐ

Giảm

25%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 200

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 200

Giá Mới: 300.000 VNĐ

Giảm

20%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 300

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 300

Giá Mới: 400.000 VNĐ

Giảm

17%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Giá Mới: 500.000 VNĐ

Giảm

16%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 300

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 300

Giá Mới: 2.100.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 400

Giá Mới: 1.900.000 VNĐ

Giảm

14%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 400

Giá Mới: 2.400.000 VNĐ

Giảm

9%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 500

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 500

Giá Mới: 2.000.000 VNĐ

Giảm

13%

Máy hàn miệng túi liên tục LD – 900

Máy hàn miệng túi liên tục FR – 900

Giá Mới: 2.800.000 VNĐ

Giảm

14%

Máy khò màng co bằng tay

Máy khò màng co bằng tay

Giá Mới: 600.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

Giá Mới: 6.600.000 VNĐ

Giảm

2%

Máy co màng 400 x 350

Máy co màng 400 x 350

Giá Mới: 8.000.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy co màng bình nước 400 x 500

Máy co màng bình nước 400 x 500

Giá Mới: 23.000.000 VNĐ

Giảm

13%

Máy bọc màng thực phẩm hw-450

Máy bọc màng thực phẩm HW-450

Giá Mới: 1.300.000 VNĐ